Privacybeleid

Wie zijn we

Automobiel Sport Vereniging Hellendoorn

KvK Nummer: 40073682
Ons website-adres is: http://www.asvh.nl.
Ons contact e-mail adres: asvh.info@gmail.com – Dhr. Frits de Wilde

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Contact- en aanmeld/inschrijfformulieren

Via contact- en aanmeldformulieren verzamelen wij de gegevens zoals die gevraagd worden in het formulier, deze gegevens zijn wij nodig om uw vraag zo goed als mogelijk te kunnen beantwoorden en uw deelname aan het evenement waar het aanmeldformulier voor geldt, goed te kunnen laten verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Media

Van de door de ASVH georganiseerde ritten en/of evenementen kunnen foto- of filmbeelden worden gemaakt die bestemd zijn voor een beeldverslag of om de betreffende rit c.q. evenement te promoten. Door akkoord te gaan met de vrijwaringsclausule geef je de ASVH toestemming voor het maken van foto en/of filmbeelden.

Met wie we jouw data delen

De ASVH gaat zorgvuldig om met de vastgelegde gegevens en gebruikt die voor de organisatie van de rit of het evenement. De gegevens worden verder niet aan derden beschikbaar gesteld

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

In het kader van deelname aan- c.q. betrokkenheid bij evenementen georganiseerd door de ASVH worden persoonlijke gegevens vastgelegd die van belang zijn voor het goed laten verlopen van dit evenement. Deze gegevens zijn door de deelnemer of betrokkene verstrekt via een inschrijfformulier of zijn later opgevraagd en zijn derhalve bij hem/haar bekend. De betreffende gegevens zijn mede bestemd voor het onderhouden van contacten; niet alleen per post maar ook per e-mail of telefoon. Om de leden / deelnemers / prospects / betrokkenen ook in de toekomst te kunnen benaderen worden de gegevens blijvend in de bestanden opgenomen totdat om verwijdering wordt gevraagd.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een formulier ingevuld hebt of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Jouw contactinformatie

Contact e-mail:
asvh.info@gmail.com – Dhr. Frits de Wilde

Aanvullende informatie

Hoe we jouw data beveiligen

Beveiligde website (www.asvh.nl en www.8urenvanhellendoorn.nl) die de data, welke verzonden wordt via de formulieren, codeert door middel van een TLS/SSL certificaat.

Vrijwaringsclausule deelname activiteiten georganiseerd door de ASVH

Deelname aan activiteiten georganiseerd door de ASVH kan alleen plaats vinden door ondertekening van onderstaande vrijwaringsclausule en het akkoord geven aan de privacy verklaring

Vrijwaringsclausule kaartleesritten en toertochten
Door ondertekening van de handtekeningenlijst op de voorgaande bladen van dit document verklaart
de equipe aan de organisatoren van de genoemde ASVH rit:
a. dat de equipe bestaat uit een bestuurder, een navigator en dat er geen andere inzittende in de auto
aanwezig zijn dan die, welke op de achterzijde van dit blad zijn aangegeven.
b dat de equipe de organisatie van deze rit en de regionale en nationale rittensport organisaties
waarbij deze organisatie aangesloten is, zal vrijwaren van elke aansprakelijkheid ten opzichte van
derden, voortkomend uit deze rit;
c dat de equipe deze organsiatie niet aansprakelijk zal stellen voor enige schade die de equipe lijdt
als gevolg van het deelnemen aan de rit;
d dat de equipe evenzo de personen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de organisatie van deze
rit, zal vrijwaren van elke aansprakelijkheid jegens derden en dat zij deze personen niet voor enige
schade als gevolg van het deelnemen aan de rit en voortkomende uit die rit aansprakelijk zal
stellen;
e dat de equipe zich akkoord verklaart met de reglementen zoals die tijdens deze rit van kracht zijn
en dat zij afziet van elk beroep op rechterlijke instanties die niet in deze reglementen zijn vermeld;
f dat het voertuig waarin aan de rit wordt deelgenomen, WA verzekerd is in de zin van het gestelde
in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen en dat dit voertuig voldoet aan alle
door de wet gestelde eisen;
g dat de bestuurder in het bezit is van een geldig rijbewijs;
h dat de equipe zich zal houden aan de verkeersregels,
Naam: zie deelnemerslijst
Handtekening: zie handtekeninglijst
Startlocatie, (datum zie ommezijde)
Privacy verklaring Automobiel Sport Vereniging Hellendoorn
In het kader van deelname aan- c.q. betrokkenheid bij een door de ASVH georganiseerd evenement worden
persoonlijke gegevens vastgelegd die van belang zijn voor het goed laten verlopen van dat evenement.
Deze gegevens zijn door de deelnemer verstrekt via een inschrijfformulier of zijn later opgevraagd en zijn
derhalve bij hem/haar bekend.
De betreffende gegevens zijn mede bestemd voor het onderhouden van contacten; niet alleen per post,
maar ook per e-mail of telefoon. Om de leden/deelnemers/prospect ook in de toekomst te kunnen benaderen
worden de gegevens blijvend in de bestanden opgenomen totdat om verwijdering wordt gevraagd.
Van de door de ASVH georganiseerde ritten c.q. evenementen kunnen foto- of filmbeelden worden gemaakt
die bestemd zijn voor een beeldverslag of om deze ritten c.q. evenementen te promoten.
De ASVH gaat zorgvuldig met de vastgelegde gegevens om en gebruikt die voor de organisatie van de
rit. De gegevens worden verder niet aan derden beschikbaar gesteld.